Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca.

Pracodawca pokrywa koszty badań.

Co powinno zawierać skierowanie

Skierowanie powinno zawierać:

  • Rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane.
  • Stanowisko pracy.
  • Informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych na danym stanowisku.
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonywanych na danych stanowiskach.

Orzeczenie lekarskie po badaniu

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim:

  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.
  • Istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

W warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania lekarskie mają zastosowanie do wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym osobom okresowe badania lekarskie, także:

  • Po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami.
  • Po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie tymi badaniami.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wykonywanie badań profilaktycznych

Badania profilaktyczne pracowników mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje określone szczegółowo w rozporządzeniu. Do takich badań uprawnieni są m.in. lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej lub higieny pracy.

Pracodawca, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy obowiązany jest zawrzeć odpowiednią pisemną umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.